Rreth nesh

Investitorët

Zhvillimi i qëndrueshëm

Karriera

Media

Na ndiq:

Makpetroll SHA – Shkup (Ndërtesa administrative)
Shën Kirili dhe Metodi 4, 1000 Shkup
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

Së bashku krijojmë një të ardhme të gjelbër

Burimet e rinovueshme
të energjisë
Kontributi për zhvillimin e qëndrueshëm përfaqëson një pjesë të rëndësishme integrale të mënyrës së veprimit të Kompanisë sonë. Për të plotësuar rritjen e vazhdueshme të energjensëve të nevojshëm për popullsinë dhe ekonominë, dhe në të njëjtën kohë për të kufizuar ndikimin e përdorimit të energjisë në mjedisin jetësor, është i nevojshëm zbatimi i burimeve të rinovueshme të energjisë.
Burimet e rinovueshme
të energjisë
Kontributi për zhvillimin e qëndrueshëm përfaqëson një pjesë të rëndësishme integrale të mënyrës së veprimit të Kompanisë sonë. Për të plotësuar rritjen e vazhdueshme të energjensëve të nevojshëm për popullsinë dhe ekonominë, dhe në të njëjtën kohë për të kufizuar ndikimin e përdorimit të energjisë në mjedisin jetësor, është i nevojshëm zbatimi i burimeve të rinovueshme të energjisë.
Menaxhimi i mbeturinave
Në vitin 2010, për të përmbushur kërkesën ligjore të R. së Maqedonisë së Veriut, “Makpetroll” SHA ka fituar person të autorizuar
Menaxher të mbeturinave
Menaxhimi i mbeturinave
Në vitin 2010, për të përmbushur kërkesën ligjore të R. së Maqedonisë së Veriut, “Makpetroll” SHA ka fituar person të autorizuar
Menaxher të mbeturinave
Emetimet në ujë dhe tokë
Nëpërmjet sistemeve për grumbullimin e ujit teknologjik, fekal dhe atmosferik, objektet e “Makpetroll” SHA nuk ndotin ujin, tokën dhe ujërat nëntokësore. Në pompat e benzinës një herë në vit, dhe nëse është e nevojshme disa herë, pastrohen ndarësit e vajit nga një kompani e autorizuar.
Emetimet në ujë dhe tokë
Nëpërmjet sistemeve për grumbullimin e ujit teknologjik, fekal dhe atmosferik, objektet e “Makpetroll” SHA nuk ndotin ujin, tokën dhe ujërat nëntokësore. Në pompat e benzinës një herë në vit, dhe nëse është e nevojshme disa herë, pastrohen ndarësit e vajit nga një kompani e autorizuar.
Emetimet në ajër
Me përdorimin e karburanteve të reja të “Makpetroll” SHA zvogëlohet ndjeshëm emetimi i gazrave dhe grimcave të dëmshme në ajër. Në përputhje me Ligjin dhe Rregulloret për cilësinë e ajrit të ambientit për burimet stacionare (kaldaja) të “Makpetroll” SHA, bëhet pastrimi i rregullt i oxhaqeve dhe bëhen matje të vlerave kufitare të shkarkimeve në ajër nga dalja e kaldajave.
Emetimet në ajër
Me përdorimin e karburanteve të reja të “Makpetroll” SHA zvogëlohet ndjeshëm emetimi i gazrave dhe grimcave të dëmshme në ajër. Në përputhje me Ligjin dhe Rregulloret për cilësinë e ajrit të ambientit për burimet stacionare (kaldaja) të “Makpetroll” SHA, bëhet pastrimi i rregullt i oxhaqeve dhe bëhen matje të vlerave kufitare të shkarkimeve në ajër nga dalja e kaldajave.
Përdorimi i burimeve natyrore, konsumi i ujit
Në pjesën për reduktimin e konsumit të ujit në pompa të caktuara të benzinës përveç lidhjes me rrjetin e ujësjellësit përdoret edhe uji i pusit për mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbra dhe për nevoja të tjera. Në këtë mënyrë, konsumi i ujit reduktohet ndjeshëm. Për uljen e kostove të ujit përdoren edhe zgjidhje të tjera alternative, ku është vendosur një rezervuar për ujë teknik, i cili mbushet sipas nevojës dhe përdoret për ujitjen e sipërfaqeve të gjelbra.
Përdorimi i burimeve natyrore, konsumi i ujit
Në pjesën për reduktimin e konsumit të ujit në pompa të caktuara të benzinës përveç lidhjes me rrjetin e ujësjellësit përdoret edhe uji i pusit për mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbra dhe për nevoja të tjera. Në këtë mënyrë, konsumi i ujit reduktohet ndjeshëm. Për uljen e kostove të ujit përdoren edhe zgjidhje të tjera alternative, ku është vendosur një rezervuar për ujë teknik, i cili mbushet sipas nevojës dhe përdoret për ujitjen e sipërfaqeve të gjelbra.