Rreth nesh

Investitorët

Zhvillimi i qëndrueshëm

Karriera

Media

Na ndiq:

Makpetroll SHA – Shkup (Ndërtesa administrative)
Shën Kirili dhe Metodi 4, 1000 Shkup
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

KUJDESI PËR MJEDISIN JETËSOR ËSHTË DETYRË E GJENERATAVE TË TASHME DHE TË ARDHSHME

Standardet
MAKPETROLL ShA, si kompania më e madhe tregtare për shitjen e derivateve të naftës dhe gazit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, përveç respektimit të rregullave shoqërore dhe legjislacionit përkatës, e bazon punën e saj në futjen e standardeve të mëposhtme:
Standardet
MAKPETROLL ShA, si kompania më e madhe tregtare për shitjen e derivateve të naftës dhe gazit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, përveç respektimit të rregullave shoqërore dhe legjislacionit përkatës, e bazon punën e saj në futjen e standardeve të mëposhtme:
Mjedisi jetësor
“Makpetroll” SHA është kompani e cila si person juridik, me objektin e saj të punës dhe veprimit, është e përfshirë në të gjitha fushat e mjedisit jetësor, andaj ne në vazhdimësi përshtatemi me rregulloret ligjore të Republikës së Maqedonisë së Veriut në fushën e mjedisit jetësor. Gjurmueshmëria e detajuar e rregullimit ligjor përcaktohet në dokumentet SMI (sistemi i menaxhimit të integruar).

Në përputhje me rregulloren ligjore, “Makpetroll” SHA është e detyruar të sigurojë raporte për të gjitha objektet për vlerësimin e ndikimit në mjedisin jetësor (VNM). Në kuadër të këtij obligimi, për të gjitha pompat e benzinës dhe depot janë bërë elaborate dhe janë marrë pëlqimet nga Ministria e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor. Këto elaborate qartë tregojnë se objektet e “Makpetroll” SHA kanë përmbajtje moderne teknike dhe funksionale, si dhe me masa të parapara për mbrojtjen e mjedisit jetësor.

Mjedisi jetësor
“Makpetroll” SHA është kompani e cila si person juridik, me objektin e saj të punës dhe veprimit, është e përfshirë në të gjitha fushat e mjedisit jetësor, andaj ne në vazhdimësi përshtatemi me rregulloret ligjore të Republikës së Maqedonisë së Veriut në fushën e mjedisit jetësor. Gjurmueshmëria e detajuar e rregullimit ligjor përcaktohet në dokumentet SMI (sistemi i menaxhimit të integruar).
Në përputhje me rregulloren ligjore, “Makpetroll” SHA është e detyruar të sigurojë raporte për të gjitha objektet për vlerësimin e ndikimit në mjedisin jetësor (VNM). Në kuadër të këtij obligimi, për të gjitha pompat e benzinës dhe depot janë bërë elaborate dhe janë marrë pëlqimet nga Ministria e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor. Këto elaborate qartë tregojnë se objektet e “Makpetroll” SHA kanë përmbajtje moderne teknike dhe funksionale, si dhe me masa të parapara për mbrojtjen e mjedisit jetësor.
Përgjegjësia shoqërore
Jeta në sferat shoqërore, kur bëhet fjalë për aktivitetet e biznesit, gjithnjë e më shumë nënkupton përgjegjësi shoqërore. “Makpetroll” SHA është përfshirë në mënyrë aktive në pjesën e rritjes së cilësisë së jetës shoqërore. Shëndeti dhe siguria e punonjësve të saj, si dhe e qytetarëve, përfshihen në aktivitetet e rregullta.
Përgjegjësia shoqërore
Jeta në sferat shoqërore, kur bëhet fjalë për aktivitetet e biznesit, gjithnjë e më shumë nënkupton përgjegjësi shoqërore. “Makpetroll” SHA është përfshirë në mënyrë aktive në pjesën e rritjes së cilësisë së jetës shoqërore. Shëndeti dhe siguria e punonjësve të saj, si dhe e qytetarëve, përfshihen në aktivitetet e rregullta.
Mbrojtje nga zjarret dhe shpërthimet
“Makpetroll” SHA – Shkup si kompani, aktiviteti kryesor i së cilës është tregtia me pakicë dhe shumicë me derivatet e naftës, i kushton rëndësi të madhe mbrojtjes nga zjarret dhe shpërthimet. Mbrojtja nga zjarret dhe shpërthimet është planifikuar, organizuar dhe zbatuar në të gjitha mjediset, në të gjitha objektet dhe në të gjitha vendet, në të gjitha njësitë organizative të SHA “Makpetroll” – Shkup, me masa parandaluese dhe operative.
Mbrojtje nga zjarret
dhe shpërthimet
“Makpetroll” SHA – Shkup si kompani, aktiviteti kryesor i së cilës është tregtia me pakicë dhe shumicë me derivatet e naftës, i kushton rëndësi të madhe mbrojtjes nga zjarret dhe shpërthimet. Mbrojtja nga zjarret dhe shpërthimet është planifikuar, organizuar dhe zbatuar në të gjitha mjediset, në të gjitha objektet dhe në të gjitha vendet, në të gjitha njësitë organizative të SHA “Makpetroll” – Shkup, me masa parandaluese dhe operative.