Rreth nesh

Investitorët

Zhvillimi i qëndrueshëm

Karriera

Media

Na ndiq:

Makpetroll SHA – Shkup (Ndërtesa administrative)
Shën Kirili dhe Metodi 4, 1000 Shkup
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

Të drejtat e përdorimit
Për të plotësuar nevojat dhe kërkesat Tuaja, “Makpetroll” do të përpiqet për disponueshmërinë e internet-faqes së vet 24 orë në ditë.

Në rast të mosdisponueshmërisë së përkohshme, pra ndërprerjes së faqes së internetit, për shkak të ndikimeve teknike ose të jashtme jashtë kontrollit të “Makpetroll-it”, ne nuk marrim asnjë përgjegjësi dhe nuk garantojmë qasje të përhershme.

Të gjitha të dhënat dhe informacionet e publikuara në faqen e internetit të “Makpetroll-it” kanë karakter informativ dhe “Makpetroll” ruan të drejtën t’i ndryshojë dhe modifikojë ato në varësi të kushteve dhe nevojave.

Si rezultat i specifikës së mediumit “Internet”, përveç nëse parashihet ndryshe në përputhje me rregulloret pozitive në Republikën e Maqedonisë, “Makpetroll” nuk merr përgjegjësi për saktësinë dhe besueshmërinë e informacioneve dhe dokumenteve të publikuara.

Shkarkimi i informacioneve, të dhënave dhe fotografive, shpërndarja e tyre, transferimi ose përdorimi i linkut nga faqja e internetit të “Makpetroll” është e ndaluar. Përdorimi i të njëjtave është i mundur vetëm për qëllime jokomerciale dhe përdorim personal përtej lejes për çdo keqpërdorim të të dhënave dhe opsioneve të ofruara nga faqja e internetit të “Makpetroll”.