За нас

Инвеститори

Одржлив развој

Кариера

Медиа

Следете нè

Макпетрол АД – Скопје (Управна зграда)
Св. Кирил и Методиј 4, 1000 Скопје
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

Заедно создаваме зелена иднина

Oбновливи извори
на енергија

Придонесот за одржлив развој претставува значаен составен дел од начинот на делување на нашата Компанија. За да се задоволи постојаниот раст на потребни енергенси за населението и стопанството, а во исто време да се ограничи влијанието на искористувањето на енергијата врз животната средина, неопходна е примената на обновливи извори на енергија.

Oбновливи извори
на енергија

Придонесот за одржлив развој претставува значаен составен дел од начинот на делување на нашата Компанија. За да се задоволи постојаниот раст на потребни енергенси за населението и стопанството, а во исто време да се ограничи влијанието на искористувањето на енергијата врз животната средина, неопходна е примената на обновливи извори на енергија.

Управување со отпад

Во 2010 година, со цел исполнување на законското барање на Р. С. Македонија, „Макпетрол“ АД се стекна со овластено лице
Управител за отпад.

Управување со отпад

Во 2010 година, со цел исполнување на законското барање на Р. Македонија, „Макпетрол“ АД се стекна со овластено лице
Управител за отпад.

Емисии во вода и почва

Преку системите за собирање на технолошките, фекалните и на
атмосферските води, објектите на „Макпетрол“ АД не ги загадуваат водата, почвата и подземните води. На бензинските станици еднаш годишно, а по потреба и неколку пати се врши чистење на сепараторите за масла, од страна на овластена компанија.

Емисии во вода и почва

Преку системите за собирање на технолошките, фекалните и на
атмосферските води, објектите на „Макпетрол“ АД не ги загадуваат водата, почвата и подземните води. На бензинските станици еднаш годишно, а по потреба и неколку пати се врши чистење на сепараторите за масла, од страна на овластена компанија.

Емисии во воздух

Со примена на новите горива на „Макпетрол“ АД, значително се намалува емисијата на штетни гасови и честички во воздухот.Согласно Законот и Правилниците за квалитет на амбиентиот воздух за стационарните извори (котларници) на „Макпетрол“ АД, редовно се врши чистење на оџаците и се прават мерења на граничните вредности на емисии на воздухот од испустот на котлите.

Емисии во воздух

Со примена на новите горива на „Макпетрол“ АД, значително се намалува емисијата на штетни гасови и честички во воздухот.Согласно Законот и Правилниците за квалитет на амбиентиот воздух за стационарните извори (котларници) на „Макпетрол“ АД, редовно се врши чистење на оџаците и се прават мерења на граничните вредности на емисии на воздухот од испустот на котлите.

Користење на природни ресурси, потрошувачка на вода

Во делот за намалувањето на потрошувачката на вода на одредени б.с. покрај приклучокот на водоводна мрежа се користи и бунарска вода за одржување на зелените површини и за останатите потреби. На овој начин значително се намалува потрошувачката на вода. Се користат и други алтернативни решенија за намалување на трошоците за вода, каде има поставено резервоар за техничка вода, кој по потреба се надополнува и се користи за наводување на зелените површини.

Користење на природни ресурси, потрошувачка на вода

Во делот за намалувањето на потрошувачката на вода на одредени б.с. покрај приклучокот на водоводна мрежа се користи и бунарска вода за одржување на зелените површини и за останатите потреби. На овој начин значително се намалува потрошувачката на вода. Се користат и други алтернативни решенија за намалување на трошоците за вода, каде има поставено резервоар за техничка вода, кој по потреба се надополнува и се користи за наводување на зелените површини.

Годишен извештај за управување со животната средина за 2021 год.

Годишен извештај за управување со животната средина за 2022 год.

Годишен извештај за управување со животната средина за 2023 год.