Rreth nesh

Investitorët

Zhvillimi i qëndrueshëm

Karriera

Media

Na ndiq:

Makpetroll SHA – Shkup (Ndërtesa administrative)
Shën Kirili dhe Metodi 4, 1000 Shkup
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

GJITHÇKA NË NJË VEND

Me gjithsej 126 pompa me ofertë moderne të produkteve dhe shërbimeve, Makpetroll SHA ka rrjetin më të madh të pompave të benzinës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Gjithashtu, klientë të shumtë afarist, operatorë të parqeve vozitëse, kompani shpedicioni dhe transporti, si dhe të dy aeroportet maqedonase edhe subjekte industriale të veprimtarive të ndryshme kanë besim në produktet dhe aktivitetet e shërbimeve të kompanisë sonë.

Rreth Makpetroll-it

Që nga themelimi i tij, për më shumë se shtatë dekada, Makpetroll SHA ka qenë gjithmonë lider në zbatimin e risive në karburantet motorike, në përmirësimin e cilësisë së produkteve të tij, si dhe në prezantimin e karburanteve alternative motorike që kontribuojnë për mbrojtje më të madhe të mjedisit jetësor. Në këtë mënyrë, në gjithë këto vite ne arritëm të ruajmë pozitën udhëheqëse në distribuimin dhe tregtimin e derivateve të naftës në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Mesazhi i Presidentit

Pozita udhëheqëse e kompanisë sonë në sektorin për energjetikë të Maqedonisë është për shkak të përpjekjes së vazhdueshme për përmirësimin e produkteve dhe shërbimeve tona. Ne e kemi ushqyer këtë vazhdimësi që nga fillimet e themelimit të Makpetroll SHA, për shtatë dekada. Sot, ne jemi veçanërisht krenarë për cilësinë e produkteve tona, standardet e larta të shërbimeve dhe risitë që janë forca lëvizëse në punën tonë të përditshme.

Llogoja jonë është një garanci se këtu do të gjeni produktet dhe shërbimet në të cilat do të njihni kërkesat tuaja dhe do të jeni të kënaqur me to. Për këtë qëllim, ne trajnojmë punonjësit tanë me kujdes të veçantë, në mënyrë që të përmbushim profesionalisht të gjitha nevojat dhe pritshmëritë Tuaja. Ne ofrojmë karburante cilësore sipas standardeve evropiane, falë zhvillimit dhe hulumtimit të vazhdueshëm, gjithmonë në hap me progresin e industrisë automobilistike dhe sektorit energjetik.

Kujdesi për mjedisin jetësor është pjesë integrale e zgjerimit dhe modernizimit të ofertës së produkteve dhe shërbimeve të Makpetroll SHA.

Ne hodhëm hapin e parë pionier për të investuar në gazsjellësin kryesor, për të vazhduar më pas me ndërtimin e rafinerisë sonë për prodhimin e biodizellit. Me këtë Makpetroll SHA, si i vetmi prodhues i biodizellit të pastër, ishte i pari në vend që e prezantoi karburantin biodizell në tregun maqedonas të derivateve të lëngshme. Gjithashtu, sërish të parët dhe të vetmit në vend, kemi ndërtuar disa stacione moderne të pajisura me impiante mbushjeje metani në automjete. Në periudhën e ardhshme do të vijojë zgjerimi i mëtejshëm i rrjetit, si parakusht që gazi natyror të bëhet më i disponueshëm dhe më i përdorur si lëndë djegëse në transport.

Ne punojmë çdo ditë për të përmbushur qëllimin e vendosur – Makpetroll SHA edhe në të ardhmen të jetë një kompani energjetike lider në tregun maqedonas, gjithmonë e gatshme për t’iu përgjigjur në mënyrë efikase nevojave energjetike të shoqërisë dhe siç ka qenë deri tani, të mbetet shtytës në sektorin ekonomik në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Kryetar i bordit drejtues “Makpetroll”
Andreja Josifovski

Historiati

Viti 1998

Anëtarësimi në Bursën e Maqedonisë Shoqëria aksionare kalon në pronësi të plotë private, me aksione të listuara në Bursën e Maqedonisë.

Viti 1995

Fundi i transformimit Transformimi i Makpetroll-it nga shoqëri aksionare në pronësi të përzier në shoqëri tregtare në pronësi private, me çka përfundon procesi që çon në rritje, zhvillim dhe ngritje edhe më të suksesshme në drejtime dhe fusha të reja.

Viti 1990

Shoqëri aksionare Organizimi i ndërmarrjes kalon në shoqërie aksionare në pronësi të përzier.

Viti 1989

Kalimi në ndërmarrje shoqërore O.P. Makpetroll-Shkup është e regjistruar si ndërmarrje shoqërore (NSh) për tregti të brendshme dhe të jashtme.

Viti 1980

Ndryshimi i emrit Emri origjinal i ndërmarrjes u ndryshuar në O. P. Makpetroll-Shkup.

Viti 1974

Zgjerimi i veprimtarisë Ndërmarrja po zgjeron aktivitetin e saj në fushën e autotransportit dhe shpedicionit. Mënyra e organizimit kalon në njësi pune (OP).

Viti 1947

Themelimi Fillimet e Makpetroll SHA datojnë në vitin 1947, kur u themelua ndërmarrja tregtare Jugopetroll-Shkup për shitjen e naftës dhe derivateve të naftës. Në atë kohë, ndërmarrja kishte 85 punonjës dhe një rrjet me disa pompa benzini.

MISIONI

Qëllimi kryesor i “Makpetroll” SHA-Shkup është të sigurojë furnizim cilësor, të sigurt dhe ekonomik me derivate të naftës, gazit dhe biokarburanteve për tregun maqedonas.

Makpetroll SHA identifikon qartë nevojat e konsumatorëve dhe vizualizon zgjidhje inovative me planifikim të kujdesshëm dhe komunikim proaktiv për të arritur rezultatet më të mira.

Në veprimtarinë e saj, Shoqëria përpiqet të ofrojë shërbimet më të mira për klientët e saj, produkte cilësore, standarde të mira për punonjësit e saj, besim tek furnizuesit dhe ruajtjen e mjedisit jetësor.

“Makpetroll” Sh.A.-Shkup me punën e vet përpiqet të kontribuojë në zhvillimin e ekonomisë së shoqërisë dhe zhvillimin e qëndrueshëm në tërësi.

Tradita e udhëheqjes etike dhe të sinqertë në biznes është baza mbi të cilën bazohet pozita udhëheqëse e Makpetroll SHA-Shkup në tregun e derivateve të naftës në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Qëllimet strategjike të përcaktuara nga ekipi ynë i lartë drejtues realizohen përmes ekspertizës, përvojës dhe angazhimit të të gjithë stafit të punës, në drejtim të arritjes së qëllimit përfundimtar, që është kënaqësia dhe besimi i konsumatorëve.

Makpetroll SHA fokusohet në ndjekjen e vazhdueshme të standardeve më të larta të sigurisë dhe sigurimin që çdo punëtor të jetë i mbrojtur.

“Makpetroll” SHA me infrastrukturën e zhvilluar të depove dhe pompave të benzinës, më shumë se 7 dekada furnizon ekonominë dhe qytetarët e RMV-së me derivate të naftës.

Për këtë qëllim vazhdimisht investon në modernizimin teknik dhe vizual të objekteve të saj, si dhe në zhvillimin e llojeve të reja të karburanteve sipas standardeve evropiane të cilësisë.

Nëse shekulli i kaluar ishte fillimi i epokës së gazit natyror dhe “Makpetroll” i pari investoi në gazsjellësin kryesor, atëherë fillimi i këtij shekulli i takon plotësisht tandemit të gazit natyror – biokarburanteve. Me gjithë vështirësitë që zakonisht pasojnë këto projekte, “Makpetroll” po ndërton pozicionin e tij afatgjatë në aplikimin e këtyre burimeve energjetike.

Ky orientim energjetik bëhet me masa praktike për ruajtjen e mjedisit dhe parimet e përgjegjësisë shoqërore.

Të gjitha këto aktivitete në kushte jashtëzakonisht të shtrënguara ekonomike kanë për qëllim konsumatorin i cili në fund duhet t’i vlerësojë këto përpjekje dhe t’ia japë besimin kompanisë sonë. Çdo punonjës në Kompani duhet të jetë i përkushtuar ndaj këtij përcaktimi.

Kjo është një garanci se “Makpetroll” do të vazhdojë të jetë kompani lider energjetik në tregun maqedonas, gjithmonë i gatshëm për t’iu përgjigjur nevojave energjetike të shoqërisë dhe, si më parë, do të mbetet shtytës i sektorit ekonomik në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

VIZION

VLERAT

Tradita e sjelljes etike dhe të sinqertë në biznes është baza mbi të cilën bazohet pozicioni ynë lider në tregun e derivateve të naftës në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Kompania jonë identifikon qartë nevojat e klientëve tanë dhe vizuelizon zgjidhje inovative me planifikim të kujdesshëm dhe komunikim proaktiv për të arritur rezultatet më të mira.

Kompania jonë fokusohet në ndjekjen e vazhdueshme të standardeve më të larta të sigurisë dhe për të siguruar që çdo punëtor të jetë i mbrojtur.

Kompania jonë ofron shërbime të shkëlqyera përmes punës ekipore, përvojës, përgjegjësisë dhe inovacionit, gjë që reflektohet në cilësinë e rezultateve tona.

Kompania jonë është vazhdimisht në kërkim të drejtimeve të reja dhe inovative në teknologjitë, proceset, etj., në mënyrë që të kënaqë nevojat e klientëve tanë dhe madje të tejkalojë pritshmëritë e tyre.

Qëllimet strategjike të përcaktuara nga ekipi ynë i lartë drejtues realizohen përmes ekspertizës, përvojës dhe angazhimit të të gjithë stafit tonë të punës, në drejtim të arritjes së qëllimit përfundimtar, që është kënaqësia dhe besimi i konsumatorëve tanë.

 • Një rrjet prej 126 pompave të benzinës dhe një rrjet të depove;
 • Brend vetanak të karburanteve dhe vajrave;
 • Park vetanak vozitës me gjeneratën më moderne të autocisternave;
 • Lëndë djegëse alternative vetanake: Biodizell B6;
 • Aplikimi i sistemeve teknike të bazuara në informacion;
 • Sistem për cilësi: Laborator vetanak për karburantet;
 • Sistem për burime njerëzore: Mësimi i vazhdueshëm;
 • Aktivitet ndërkombëtar: World petroleum Council, International Gas Union, International Fuel Quality Center, Crans Montana Forum, World Congress of Entrepreneurs;
 • Përgjegjësi shoqërore: mjedis jetësor dhe aksione humanitare.

MISIONI

Qëllimi kryesor i “Makpetroll” SHA-Shkup është të sigurojë furnizim cilësor, të sigurt dhe ekonomik me derivate të naftës, gazit dhe biokarburanteve për tregun maqedonas.

Makpetroll SHA identifikon qartë nevojat e konsumatorëve dhe vizualizon zgjidhje inovative me planifikim të kujdesshëm dhe komunikim proaktiv për të arritur rezultatet më të mira.

Në veprimtarinë e saj, Shoqëria përpiqet të ofrojë shërbimet më të mira për klientët e saj, produkte cilësore, standarde të mira për punonjësit e saj, besim tek furnizuesit dhe ruajtjen e mjedisit jetësor.

“Makpetroll” Sh.A.-Shkup me punën e vet përpiqet të kontribuojë në zhvillimin e ekonomisë së shoqërisë dhe zhvillimin e qëndrueshëm në tërësi.

Tradita e udhëheqjes etike dhe të sinqertë në biznes është baza mbi të cilën bazohet pozita udhëheqëse e Makpetroll SHA-Shkup në tregun e derivateve të naftës në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Qëllimet strategjike të përcaktuara nga ekipi ynë i lartë drejtues realizohen përmes ekspertizës, përvojës dhe angazhimit të të gjithë stafit të punës, në drejtim të arritjes së qëllimit përfundimtar, që është kënaqësia dhe besimi i konsumatorëve.

Makpetroll SHA fokusohet në ndjekjen e vazhdueshme të standardeve më të larta të sigurisë dhe sigurimin që çdo punëtor të jetë i mbrojtur.

VIZION

“Makpetroll” SHA me infrastrukturën e zhvilluar të depove dhe pompave të benzinës, më shumë se 7 dekada furnizon ekonominë dhe qytetarët e RMV-së me derivate të naftës.

Për këtë qëllim vazhdimisht investon në modernizimin teknik dhe vizual të objekteve të saj, si dhe në zhvillimin e llojeve të reja të karburanteve sipas standardeve evropiane të cilësisë.

Nëse shekulli i kaluar ishte fillimi i epokës së gazit natyror dhe “Makpetroll” i pari investoi në gazsjellësin kryesor, atëherë fillimi i këtij shekulli i takon plotësisht tandemit të gazit natyror – biokarburanteve. Me gjithë vështirësitë që zakonisht pasojnë këto projekte, “Makpetroll” po ndërton pozicionin e tij afatgjatë në aplikimin e këtyre burimeve energjetike.

Ky orientim energjetik bëhet me masa praktike për ruajtjen e mjedisit dhe parimet e përgjegjësisë shoqërore.

Të gjitha këto aktivitete në kushte jashtëzakonisht të shtrënguara ekonomike kanë për qëllim konsumatorin i cili në fund duhet t’i vlerësojë këto përpjekje dhe t’ia japë besimin kompanisë sonë. Çdo punonjës në Kompani duhet të jetë i përkushtuar ndaj këtij përcaktimi.

Kjo është një garanci se “Makpetroll” do të vazhdojë të jetë kompani lider energjetik në tregun maqedonas, gjithmonë i gatshëm për t’iu përgjigjur nevojave energjetike të shoqërisë dhe, si më parë, do të mbetet shtytës i sektorit ekonomik në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

VLERAT

Tradita e sjelljes etike dhe të sinqertë në biznes është baza mbi të cilën bazohet pozicioni ynë lider në tregun e derivateve të naftës në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Kompania jonë identifikon qartë nevojat e klientëve tanë dhe vizuelizon zgjidhje inovative me planifikim të kujdesshëm dhe komunikim proaktiv për të arritur rezultatet më të mira.

Kompania jonë fokusohet në ndjekjen e vazhdueshme të standardeve më të larta të sigurisë dhe për të siguruar që çdo punëtor të jetë i mbrojtur.

Kompania jonë ofron shërbime të shkëlqyera përmes punës ekipore, përvojës, përgjegjësisë dhe inovacionit, gjë që reflektohet në cilësinë e rezultateve tona.

Kompania jonë është vazhdimisht në kërkim të drejtimeve të reja dhe inovative në teknologjitë, proceset, etj., në mënyrë që të kënaqë nevojat e klientëve tanë dhe madje të tejkalojë pritshmëritë e tyre.

Qëllimet strategjike të përcaktuara nga ekipi ynë i lartë drejtues realizohen përmes ekspertizës, përvojës dhe angazhimit të të gjithë stafit tonë të punës, në drejtim të arritjes së qëllimit përfundimtar, që është kënaqësia dhe besimi i konsumatorëve tanë.

 • Një rrjet prej 126 pompave të benzinës dhe një rrjet të depove;
 • Brend vetanak të karburanteve dhe vajrave;
 • Park vetanak vozitës me gjeneratën më moderne të autocisternave;
 • Lëndë djegëse alternative vetanake: Biodizell B6;
 • Aplikimi i sistemeve teknike të bazuara në informacion;
 • Sistem për cilësi: Laborator vetanak për karburantet;
 • Sistem për burime njerëzore: Mësimi i vazhdueshëm;
 • Aktivitet ndërkombëtar: World petroleum Council, International Gas Union, International Fuel Quality Center, Crans Montana Forum, World Congress of Entrepreneurs;
 • Përgjegjësi shoqërore: mjedis jetësor dhe aksione humanitare.