За нас

Инвеститори

Одржлив развој

Кариера

Медиа

Следете нè

Макпетрол АД – Скопје (Управна зграда)
Св. Кирил и Методиј 4, 1000 Скопје
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

ГРИЖАТА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА Е ОБВРСКА НА СЕГАШНИТЕ И ИДНИТЕ ГЕНЕРАЦИИ

Стандарди

МАКПЕТРОЛ АД, како најголема трговска компанија за промет со нафтени деривати и гас во Република Северна Македонија, покрај почитувањето на општествените правила и релевантната законска регулатива, своето работење го темели на воведување на стандардите:

Стандарди

МАКПЕТРОЛ АД, како најголема трговска компанија за промет со нафтени деривати и гас во Република Македонија, покрај почитувањето на општествените правила и релевантната законска регулатива, своето работење го темели на воведување на стандардите:

Животна средина

“Макпетрол” АД е компанија која како правно лице, со нејзиниот предмет на работа и дејствување, е вклучена во сите области на животната средина, поради тоа континуирано се усогласуваме со законската регулатива на Р.С.Македонија од областа на животната средина. Деталната следливост на законската регулатива е дефинирана во документите на ИМС (интегриран менаџмент систем).

Согласно со законската регулатива “Макпетрол” АД е обврзан да обезбеди елаборати за сите објекти да за оцена на влијанието врз животната средина (EIA). Во рамките на оваа обврска, за сите бензински станици и складови изработени се елаборати и се добиени согласности од Министерството за животна средина и просторно планирање. Овие елаборати јасно покажуваат дека објектите на “Макпетрол” АД се со современи технички и функционални содржини, како и со предвидени мерки за заштита на животната средина.

Животна средина

“Макпетрол” АД е компанија која како правно лице, со нејзиниот предмет на работа и дејствување, е вклучена во сите области на животната средина, поради тоа континуирано се усогласуваме со законската регулатива на Р.С.Македонија од областа на животната средина. Деталната следливост на законската регулатива е дефинирана во документите на ИМС (интегриран менаџмент систем).

Согласно со законската регулатива “Макпетрол” АД е обврзан да обезбеди елаборати за сите објекти да за оцена на влијанието врз животната средина (EIA). Во рамките на оваа обврска, за сите бензински станици и складови изработени се елаборати и се добиени согласности од Министерството за животна средина и просторно планирање. Овие елаборати јасно покажуваат дека објектите на “Макпетрол” АД се со современи технички и функционални содржини, како и со предвидени мерки за заштита на животната средина.

Општествена одговорност

Животот во општествените сфери, кога станува збор за бизнис активности, сe повеќе подразбира општествена одговорност. „Макпетрол“ АД активно се вклучува во делот на зголемување на квалитетот на општественото живеење. Здравјето и безбедноста на своите вработени, како и на граѓаните, спаѓаат во редовните активности.

Општествена одговорност

Животот во општествените сфери, кога станува збор за бизнис активности, сe повеќе подразбира општествена одговорност. „Макпетрол“ АД активно се вклучува во делот на зголемување на квалитетот на општественото живеење. Здравјето и безбедноста на своите вработени, како и на граѓаните, спаѓаат во редовните активности.

Заштита од пожари и
експлозии

„Макпетрол“ АД – Скопје како компанија која за основна дејност има трговија на мало и големо со нафтени деривати и придава голема важност на заштитата од пожари и од експлозии. Заштитата од пожари и експлозии се планира, организира и се спроведува во сите средини, во сите објекти и на сите места, во сите организациони единици на „Макпетрол“ АД – Скопје, со превентивни и со оперативни мерки.

Заштита од пожари и
експлозии

„Макпетрол“ АД – Скопје како компанија која за основна дејност има трговија на мало и големо со нафтени деривати и придава голема важност на заштитата од пожари и од експлозии.
Заштитата од пожари и експлозии се планира, организира и се спроведува во сите средини, во сите објекти и на сите места, во сите организациони единици на „Макпетрол“ АД – Скопје, со превентивни и со оперативни мерки.