За нас

Инвеститори

Одржлив развој

Кариера

Медиа

Следете нè

Макпетрол АД – Скопје (Управна зграда)
Св. Кирил и Методиј 4, 1000 Скопје
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

Обновливи горива од растително потекло

Биогоривата се единствена алтернатива на фосилните горива и значително ги намалуваат несаканите емисии при нивна примена во сообраќајот.
Макпетрол го воведе биодизел горивото на македонскиот пазар на течни горива за транспорт, со визија за нова биоенергетска платформа со усвоени стандарди
во однос на производство, дистрибуција и квалитет на биогоривата.

Биодизел горива со
највисок квалитет

Производството на биодизел Б100, односно чист биодизел, Макпетрол го остварува во сопствена фабрика, преку стандардна технологија, односно добивање биодизел – метил естри (FAME) преку процес на трансестерификација на маслото добиено со цедење на семето од маслодајната репка.

Производствениот капацитет на фабриката е 20.000 тони биодизел гориво годишно. Произведениот биодизел го исполнува техничкиот европски стандард МКС ЕН 14214 што овозможува негово мешање со фосилниот дизел според стандардот МКС ЕН 590. За постигнувањето и одржувањето на квалитетот на биодизелот се грижи независна акредитираната лабораторија на Макпетрол.

Основни податоци за производот