За нас

Инвеститори

Одржлив развој

Кариера

Медиа

Следете нè

Макпетрол АД – Скопје (Управна зграда)
Св. Кирил и Методиј 4, 1000 Скопје
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 829
за прибирање понуди од домашни правни субјекти за вршење транспортни услуги

Макпетрол АД Скопје, со адреса на улица “Св.Kирил и Методиј“ број 4, 1000  Скопје, телефон за контакт (02) 3 112 144, факс (02) 3 111 525, електронска пошта saso.srbinovski@makpetrol.com.mk, има потреба од набавка на:

Предмет на набавката: услуга и закуп на вагонцистерни и полуприколки за сопствени потреби, за период од 1 (една) година за вршење транспорт на светли и темни нафтени деривати, ТНГ и КПГ (компримиран природен гас).

Услови:
 Деталниот опис околу условите и предметот на набавката се содржани во тендерската документација.

Секој заинтересиран понудувач целокупната тендерска документација може да ја подигне без надомест, лично во дирекцијата на  МАКПЕТРОЛ АД Скопје на 2 кат, канцеларија 221, ул. „Св. Кирил и Методиј“ број 4, 1000 Скопје.

Краен рок за поднесување на понудите: 17.02.2020 година (до 16:00 часот)


МАКПЕТРОЛ А.Д.

Скопје,
11.02.2020 година