За нас

Инвеститори

Одржлив развој

Кариера

Медиа

Следете нè

Макпетрол АД – Скопје (Управна зграда)
Св. Кирил и Методиј 4, 1000 Скопје
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

Друштвото има издадено 112.382 обични акции кои на сопствениците-акционерите им даваат:

– Право на  глас во Собранието на акционери;

– Право на исплата на дел од добивката (дивиденда);

– Право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно од стечајната маса на Друштвото.

Останатите права на акционерите се содржани во Статутот на Друштвото.

ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

ВЕСТИ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Контакт за инвеститори

Лице за контакт со инвеститори
Мери Забазноска

Тел.: +389 70 26 77 15
Факс.: +389 2 3146 341
ir@makpetrol.com.mk

Контакт за инвеститори

Лице за контакт со инвеститори
Мери Забазноска

Тел.: +389 70 26 77 15
Факс.: +389 2 3146 341
ir@makpetrol.com.mk