Rreth nesh

Investitorët

Zhvillimi i qëndrueshëm

Karriera

Media

Na ndiq:

Makpetroll SHA – Shkup (Ndërtesa administrative)
Shën Kirili dhe Metodi 4, 1000 Shkup
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

VERNA AFARISTE

Në vitin 1998, për herë të parë në R. e Maqedonisë së Veriut, në treg shfaqet kartela me çip Verna e lëshuar nga Makpetroll – Shkup. Deri më sot, kjo lloj kartele përdoret me sukses në vendin tonë. Kartela Verna është shpërndarë në të gjithë R. e Maqedonisë së Veriut me më shumë se 50.000 klientë.

PËRPARËSITË E OFRUARA ME KARTELËN PAGESORE VERNA

 • Mënyra e pagesës pa para;
 • Informacion i saktë se cili person është furnizuar me karburant, në çfarë kohe dhe ku;
 • Kartelën mund ta përdorin vetëm personat e autorizuar;
 • Meqenëse çdo person ka kartelën e tij të identifikimit dhe kodin e tij PIN, i cili është një nënshkrim sekret elektronik, eliminohet mundësia që dikush të përdorë kartelën që eventualisht do të humbet ose vidhet;
 • Mundësi e marrjes së evidencës të shpenzimit për çdo automjet veçmas (nëse përdoruesi i automjetit ka raportuar gjendjen e kilometrazhit në momentin e mbushjes së karburantit);
 • Mundësi për t’Ju dërguar të dhënat nga specifikimi i shpenzimeve individuale me e-mail për çdo faturë, dhe në këtë mënyrë keni mundësi për evidencë Tuaj të thjeshtuar dhe më të saktë;
 • Nëse keni të drejtë të zbritjes të TVSH-së, në bazë të një faturë që është për një grup të automjeteve me të drejtë zbritjeje TVSH-je, TVSH-ja mund të zbritet por, jo në bazë të faturave individuale të lëshuara nga pika e shitjes.

PROCEDURA E PËRDORIMIT TË KARTELËS VERNA PËR AUTOMJETET

Secili automjet ka kartelën e vet që nuk mund të përdoret për një automjet tjetër. Kur i afroheni pompës së benzinës përpara se të mbushni karburant, tregoni qartë se do të përdorni kartelë Verna. Pas mbushjes me karburant, kartela vendoset në një lexues të përshtatshëm dhe shitësi përgatit një faturë.

Me kërkesën tuaj, shitësi është i detyruar të shënojë gjendjen e kilometrazhit, ju jepni kartelën Tuaj të identifikimit.

Ju vendosni vetë pin kodin Tuaj. Fatura duhet të nënshkruhet nga të dyja palët (blerësi dhe shitësi). Ju merrni kartelat dhe një kopje të faturës për përdorimin Tuaj.

MARRËVESHJE PËR KARTELAT "VERNA" PËR AUTOMJETE

Marrëveshja lidhet me kompaninë Tuaj, e cila merr përsipër detyrimin për të paguar faturat. Kartela jepet për çdo automjet që Ju kërkoni. Me kërkesën Tuaj, automjetet mund të ndahen në dy grupe: automjete me të drejtë zbritjeje të TVSH-së (kamionë, etj.) dhe mjete që nuk kanë të drejtë zbritjeje të TVSH-së (automjete pasagjerësh). Për çdo grup përgatitet një faturë e veçantë.

Kartelat individuale të identifikimit dhe kodet PIN lëshohen për çdo përdorues që Ju do të autorizoni për të përdorur automjetet. Secili nga përdoruesit e regjistruar mund të përdorë çdo automjet, ku regjistrohet numri i automjetit dhe kush ka bërë blerje me kartelën e atij automjeti. Është e zakonshme që numri i përdoruesve të jetë më i madh se numri i automjeteve.

Periudha e faturimit dhe valuta e pagesës janë në përputhje me marrëveshjen e nënshkruar. Në fund të muajit duhet të përgatitet një faturë. Në bashkangjitje të faturës jepet një specifikim për çdo përdorim individual të kartelave. Specifikimi përmban të dhënat e mëposhtme: numrin e kartelës së përdorur, P.E. ku është blerë, për cilin automjet është ajo kartelë, lloji i automjetit, numri i faturës, data e faturës, shifra dhe emri i produktit, sasia, çmimi për njësi dhe shuma totale. Shpenzimet janë të grupuara sipas përdoruesit dhe specifikimi përmban numrin e tij të identifikimit në kompaninë ku ai është i punësuar dhe emrin dhe mbiemrin e tij të plotë.
Në Marrëveshje përcaktohet nëse me kartelë mund të blihen mallra nga gjithë asortimenti i Makpetroll-it, apo mund të kufizohet që Marrëveshja të vlejë vetëm për derivatet.
Limiti mund të përcaktohet në nivel kompanie ose individualisht sipas automjeteve. Kushtet për rinovimin e limitit janë të specifikuara në Marrëveshje.

Nëse gjatë furnizimit me karburant regjistrohet rregullisht në llogari edhe gjendja e kilometrazhit, mund të përgatitet një pasqyrë e konsumit mesatar të automjetit.
Për kartelën Verna është lidhur një marrëveshje, e cila modifikohet në varësi të nevojave të partnerit afarist. Me paradhënie dhe pagesë të vonuar, marrëveshjet lidhen me shërbimin komercial në Makpetroll Shkup, për sa i përket marrëveshjeve me paradhënie, ato lidhen në departamentin për kartelat Verna.

PËR TË PËRGATITUR NJË MARRËVESHJE, ËSHTË E NEVOJSHME TË NA DORËZONI:

Listë të automjeteve për të cilat dëshironi t’Ju japim kartela. Lista duhet të përmbajë të dhënat e mëposhtme:

 • Lloji i automjetit (me përshkrim nëse është automjet pasagjerësh apo kamion)
 • Numri i targës të automjetit
 • Nëse limiti është për automjet, kërkohet një limit i shprehur në denarë individualisht për çdo automjet;
 • Nëse automjeti ka të drejtë për kthim të TVSH-së apo jo.
 • Lista e personave, me emër dhe mbiemër, që lejohen të përdorin kartelën dhe numrin e tyre të identifikimit në kompaninë Tuaj. Nëse nuk keni numra identifikimi, sugjerimi ynë është të përdorni të dhënat e pesë numrave të parë nga numri amë.

KONTAKT PËR KARTELAT AFARISTE VERNA

Hyrje në aplikacion

Telefonat e kontaktit për marrëveshje: 3146 172.
Telefonat e kontaktit për informata: 3146 245, 3146 232.